Exfac0008
Erlend M. Dons
Institutt for filosofi og religionsvitenskap
Faglig innhold -Emnet er dels teoretisk og dels praktisk. Det gis en innføring i grunnleggende argumentasjonsteori, med fokus på ulike argumentstrukturer og vurdering av ulike typer argumenters egenart og styrke, samt orientering om alminnelige feil i argumentasjon. Forholdet mellom språk og mening drøftes og eksemplifiseres ved temaer som definisjon og tolkning av setninger. Emnet gir også en kort innføring i retoriske begreper og sjangeranalyse, samt hvordan vurdere informasjon og kilder på en kritisk måte. Den praktiske siden ved emnet består dels i eksemplifisering av teorien på akademiske tekster, og dels ved studentenes egne arbeider med analyse av tekster og produksjon av selvstendige arbeider. Læringsutbytte -En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter: Kunnskaper: - Studentene skal ha fått en innføring i den akademiske kulturens tenke- og skrivemåte, og de skal ha fått trening i å lese, forstå og vurdere kritisk og selvstendig akademiske tekster, samt å vurdere dokumenter og informasjon kildekritisk. - Studentene skal ha fått kjennskap til noen viktige teoretiske redskaper til senere bruk i sine akademiske studier og yrkesliv, først og fremst knyttet til argumentasjon, dokumentasjon og saklig fremstilling. Ferdigheter: - Emnet skal ha satt studentene i stand til å forstå hvordan en akademisk tekst er bygget opp, identifisere tekstens sentrale problem eller tema, analysere sentrale argumenter i teksten og ta kritisk stilling til teksten.
Term: 
Fall
Year: 
2018-2019
Start Date: 
09/04/2018
End Date: 
12/31/2018