HVER 1006 intro til NOU 16:17 Del II rammer for utredningen
Monica Røstad
Institutt for Psykisk helse - Vernepleierutdanningen NTNU
Faglig innhold: Ved kongelig resolusjon av 3. oktober 2014 ble det oppnevnt et utvalg som fikk i oppgave å analysere og vurdere hvilke endringer som er nødvendige for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming. På bagrunn av utvalgest arbeid, er det framkommet informasjon om hvordan personer med utviklingshemming har det i Norge pr. 2016. Utvalget har også utarbeidet områder som de mener vi som samfunn og vi som yrkesutøvere må jobbe med, for å sikre like livsvilkår på lik linje med alle borgere. I forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen «Frihet og likeverd – om mennesker med utviklingshemming» ba Stortinget regjeringen sette ned et utvalg som skal foreslå tiltak som styrker de grunnleggende rettighetene til mennesker med utviklingshemming. De overordnete målene for politikken for personer med utviklingshemming er likestilling og likeverd, selvbestemmelse, deltakelse og integrering. Disse målene lå til grunn for ansvarsreformen, som ble gjennomført for over 20 år siden. Reformen gikk ut på å avvikle institusjonene og det fylkeskommunale helsevernet for psykisk utviklingshemmede (HVPU). Målene gjentas og presiseres i stortingsmeldingen. Under debatten i Stortinget i februar 2014 stilte et samlet Storting seg bak disse målene. Det har vært en positiv utvikling i levekårene for personer med utviklingshemming siden ansvarsreformen. Samtidig pekes det i stortingsmeldingen på at det er behov for en gjennomgang for å styrke de grunnleggende rettighetene til mennesker med utviklingshemming. Det er særlig utfordringer innenfor områdene selvbestemmelse, rettssikkerhet, opp-læring, arbeidsdeltakelse samt helse og omsorg.
Term: 
Fall
Year: 
2019-2020
Course ID: 
HVER1006
Start Date: 
08/12/2019
End Date: 
12/31/2019