Norsk som literacy-fag
Lars August Fodstad
ISL
Faglig innhold Emnet tar utgangspunkt i ulike aspekter ved literacy-begrepet og kretser rundt produksjon, forståelse og vurdering av ulike tekster. Språk- og litteraturvitenskapelige begreper og analysemetoder vil benyttes i arbeidet med disse temaene. Emnet er seminarbasert, og læringsformene krever høy grad av studentaktivitet. Læringsutbytte Kunnskap Etter fullført kurs skal studenten kunne: -Reflektere over norskfaglige emner i et literacy-perspektiv. -Redegjøre for sentrale begreper og arbeids-/analysemetoder innenfor skriving og lesing. -Redegjøre for og vurdere sentrale begreper og lese- og skrivestrategier både for sakprosa og skjønnlitteratur, herunder også multimodale tekster -Redegjøre for hvordan kunnskap om språket som system har betydning for språket i bruk. -Redegjøre for og reflektere over ulike undervisningsformer basert på utforsking, samtale og metakognisjon. -Redegjøre for sentrale begrep relatert til multimodale tekster. Ferdigheter Etter fullført kurs skal studenten kunne: -Analysere og vurdere ukjente tekster ved hjelp av ulike analyseverktøy, f.eks. retorikk. -Benytte ulike arbeids-/analysemetoder innenfor skriving og formidlende litteraturarbeid. -Utforme, redegjøre og reflektere over et undervisningsopplegg for skrive- og leseopplæring. -Bruke og formidle relevante lesestrategier for både sakprosa og skjønnlitteratur -Bruke og variere ulike læringsformer/aktiviteter på en hensiktsmessig måte. -Søke etter, bruke og vurdere relevant forskningslitteratur.
Term: 
Fall
Year: 
2017-2018
Course ID: 
NORD2600
Start Date: 
08/22/2017
End Date: 
12/21/2017